ساحل

ساحل


1. ده ژوند محافظ
2. د ژوند ساتونکی موقف
3. د ژوند ساتونکی

4. د نارنګ بار / د تازه کولو موقف

5. رڼا
6. راکټ

7. توره
8. څپې
9. سروې

10. پلورونکی
11. لمر
12. د شات قلعه
13. سیمی شیل
14. د سمندر ساحل
15. (ساحل) څوکۍ
16. (ساحل) تولیه

17. د تشناب سوټ / اسباب
18. د تشناب کیپ
19. کڅوړه
20. سرفبورډ
21. پتنګ
22. راکټ / د هوا تودوخه

23. ټیوب

24. (ساحل) کمپلې
25. د لمر ټوټ
26. ګوتې
27. د سیټان لوټی / سنګین
28. پيخ / بالټ
29. بوی
30. د ساحل بال
31. کولر