الف - الف - نښه

الفبی

د الففا غږ

A د مڼو او
د ب لپاره
د بلی لپاره او C
D د ګری لپاره
د هګۍ لپاره
F د میګا لپاره
G د شیشې لپاره
H د ټوپ لپاره
زه د اګلو او دپاره
جام لپاره ج
د پتلو لپاره او K
د وربشی لپاره
د انسان او دپاره
N د خالص لپاره
اې پیاز او
د قلم لپاره
د رانی او
د رګ لپاره
د ستوری لپاره
د روزنې لپاره
U د چترۍ لپاره
V د وین لپاره
د لید لپاره او
ایکس په باکس کې
د Yacht او
Z د زو لپاره

اوس زه پوهیږم، نو ته یې

A، B، C، D - ليټرونه
A، B، C - capital letters
A، b، c - کوچني لیکونه
a، e، lo، u vowels
b، c، d، f، g، او نور
مڼه، بال - ټکي