چاپیریال، انرژی

چاپیریال او انرژي


1. ځنګل / لرګي
2. تاګ
3. خواړه

4. غرونه
5. دره

6. اوبه
7. جنسي تیري

8. تڼۍ
9. ساحه
10. تلویزیون / بروک
11. تالاب

12. د
13. کلف
14. ښاروالۍ
15. سیند
16. بند

17. دښته
18. ډون

19. ځنګل
20. سمندر
21. ب
22. سمندر
23. ټاپو

24. د هوا ککړتیا
25. اسید باران
26. زهرجن فاضله مواد
27. تابعیت
28. د اوبو ککړتيا

29. غوړ
30. (طبیعی ګاز
31. ډبرو سکرو
32. باد
33. اټومي انرژي
34. لمریز انرژي
35. د هایدرو بریښنا انرژي