د چرګانو - سمندري - شفيف

چرګانو

16. ټول (چرګ)
17. وېشل شوى
18. درې میاشتنۍ

19. ران
20. پښه
21. سينه
22. وزل
23. ترکیه

24. چرګه
25. هیلۍ

سمندري

26. کب

27. ټول

28. دوتنه
29. لوښه
شفيف

30. يوډول بحرى حيوان لكه چنګاښ

31. شربت
32. کلیم
33. غوړ
34. مکسیل

35. سکالپپ
36. کیریب