درمل

درملنه


1. اسپرین
2. سرد ټلیفونونه
3. ويټامينونه
4. د ټوخي شربت

5. د ټوخي څاڅکي
6. د غوږ لوزینګونه
7. د انټرنټ ګولۍ
8. د سپوږمکۍ سپرا / نایټ سپرے
9. د سترګو څاڅکي

10. غوږونه
11. کريزه
12. لوز
13. د حرارتی پیډ

14. یخ پیک
15. ویلچیر

16. ستون
17. ټابلیټ
18. کیپسول
19. کیبل
20. خواږه
21. ټوپونه