کراس او خطرونه

کراس او خطرونه


د 1 کار حادثه
2 اور
3 چاودنه
د 4 غلا
5 بورګري
6 جعلی
د 7 تښتونې
8 ماشوم له لاسه ورکړ
د 9 کارجیکنګ
د 10 بانک غلا
د 11 برید
د 12 وژنه
د 13 تورونو / بریښنا بندول
د 14 ګاز لیک
د 15 د اوبو عمده وقف
د 16 کم شوی بریښنا کرښه
د ایکسینیمکس کیمیاوي ټوټی
د 18 ټریننګ پایښت
19 وندالیزم
د 20 ډلې تاوتریخوالی
د 21 نرخ چلولو
د زینمو مخدره توکو معامله