بانک

بانک


A زیرمه جوړوي
B د وتلو پروسه کوي
C نقدی چک
D د مسافرینو چکونه ترالسه کوي
E یو حساب پرانیزي
F د پور لپاره درخواست کوي
G د اسعارو تبادله

د 1 ډیپوپټ
د 2 وتلو فلپ
د 3 چک
د 4 مسافر چک
د 5 بانک کتاب / پاسپورټ
د 6 ATM کارت
د 7 کریډیټ کارټ
8 (بانک) vault
د 9 خوندي زیرمه بکس
10 تبصره
د 11 امنیتي ساتونکی
12 ATM (ماشین) / نقد ماشین
د 13 بانک افسر