د پيسو

د پيسو

سکې

نوم

ارزښت

لکه لیکل شوی:

1 penny
2 نکیل
3 ډیم
د 4 درې میاشتنۍ
د 5 نیم ډالر
د 6 سپینو ډالر
يو سلنه
پنځه ساعته
لس ساعته
پنځه ویشت ساعته
پنځوس سنتی
یو ډالر
1C $ .01
5C $ .05
10C $ .10
25C $ .25
50C $ .50
$1.00

د اسعارو

نوم

موږ ځینې وختونه وایو:

ارزښت

لکه لیکل شوی:

7) یو - (ډالر ډالر
د 8 پنځه ډالره ډالر
د 9 لسو ډالرو بودیجه
د 10 ډالر بسپنه
د 11 پنځوس ډالرو بودیجه
12 (یو -) سل سوه ډالر
یو
پنځه
یو لس
یو ویشت
پنځوس
سل
یو ډالر
پنځه ډالره
لس ډالره
شل ډالره
پنځوس ډالره
یو سو ډالر
$ 1.00
$ 5.00
$ 10.00
$ 20.00
$ 50.00
$100.00